/ Uutiset

Humanistisen ammattikorkekoulun opiskelijan, Mika Värtön, opinnäytetyössä tutkittiin 2012 Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin vapaaehtoisten motiiveja hakea
vapaaehtoistyöhön ja tyytyväisyyttä vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Festivaali on kasvanut 25-vuotisen historiansa aikana huimasti ja pelkästään viime vuosien aikana vapaaehtoisten määrä on moninkertaistunut. Tänä päivänä festivaalia ei voitaisi järjestää ilman vapaaehtoisten työpanosta, mutta silti vapaaehtoisia ei ole ikinä tutkittu.

Työn tavoitteena oli kehittää festivaalin vapaaehtoistoimintaa. Ymmärtämällä vapaaehtoisten motiiveja ja kartoittamalla heidän tyytyväisyyttään pystytään toimintaa kehittämään paremmaksi ja sitä kautta sitouttamaan vapaaehtoisia toimintaan entistä paremmin. Tutkimustulosten pohjalta muodostettiin konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka esiteltiin tuotantoryhmälle puolitoista viikkoa festivaalin loppumisen jälkeen.

Tutkimuksessa käytettiin neljää eri menetelmää: kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus, benchmarking eli vertailuanalyysi sekä osallistuva havainnointi. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla hankittiin vapaaehtoisista taustatietoa sekä muodostettiin Rakkautta ja Anarkiaa vapaaehtoisen muotokuva. Kvalitatiivinen tutkimus suoritettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluissa pureuduttiin syvällisemmin haastateltavien motiiveihin hakea vapaaehtoisiksi sekä heidän tyytyväisyyteensä. Vertailuanalyysissä perehdyttiin Ilosaarirockin vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja pyrittiin löytämään toimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa myös Rakkautta & Anarkiaa vapaaehtoistoiminnassa. Osallistuvan havainnoinnin avulla tutkittiin vierashostin työnkuvaa ja työhön perehdyttämistä.

Tuloksista käy ilmi, että vapaaehtoiset ovat yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä. Eniten tyytymättömyyttä ilmeni elokuviin pääsyssä. Monet näytökset olivat loppuunmyytyjä, jolloin vapaaehtoiset eivät päässeet staff-passilla sisään saliin. Keskeisimpiä motiiveja vapaaehtoiseksi hakemiseen olivat kiinnostus elokuviin, ilmaiset elokuvat, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä tapahtumajärjestelyihin osallistuminen. Vapaaehtoisten yleismotivaatio oli korkea.

Työ ja tutkimus onnistuivat erinomaisesti. Tulosten pohjalta muodostettiin yhdeksän kehittämisehdotusta:vastaavien roolin kasvattaminen, vapaaehtoisten elokuvien näkemisen edistäminen, enemmän ruokaa vapaaehtoisille, yhteisen ja yhteisöllisyyttä luovan ohjelman järjestäminen, työtehtävien monipuolistaminen, parempi perehdyttäminen festivaaliin ja festivaaliorganisaatioon, palautteen hankkiminen ja kiittäminen, jakelun koordinoinnin parantaminen sekä vierashostien työnohjaamisen parantaminen.

Festivaalin vapaaehtoistoimintaa tullaan muuttamaan jo ensi vuonna näiden kehittämisehdotusten mukaisesti.

Mika Värtö “Rakkautta & Anarkiaa –elokuvafestivaalin vapaaehtoiset. Motiivit ja tyytyväisyys”