Tämä on Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:n henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterin nimi
Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:n uutiskirjerekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry
Y-tunnus: 1516764-7

sähköposti: office@hiff.fi
Postiosoite: Simonkatu 12 B 13, 00100 Helsinki, Suomi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Toiminnanjohtaja Anna Möttölä, anna(a)hiff.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme henkilötietoja uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeellä tiedotetaan yhdistyksen järjestämistä festivaaleista (Rakkautta & Anarkiaa, Season Film Festival) ja tapahtumista (mukaan lukien Finnish Film Affair). Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön suostumus ja asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:n uutiskirjerekisteri sisältää tilaajien nimet ja sähköpostisoitteet sekä mahdollisesti muita henkilön suostumuksella kerättyjä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen
Rekisterin tiedot kertyvät rekisteröidyiltä itseltään yhdistyksen / festivaalien verkkosivujen, sähköpostin tai muuta kautta. Tietoja säilytetään uutiskirjerekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois uutiskirjerekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.

9. Rekisterin suojaus
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Sinulla on käyttäjänä oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus niiden korjaamiseen ja poistamiseen. Sinulla oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen sekä oikeus kieltää suoramarkkinointi ja peruttaa suostumuksesi. Mikäli haluat tarkistaa tallennetut tietosi, vaatia niihin täydennystä/korjausta tai
pyytää tietojesi poistamista rekisteristä, toimitathan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on käyttäjänä oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.